Zásady ochrany informací

Firma DIGI reality s.r.o. se zavazuje respektovat vaše soukromí online a uvědomujeme si důležitost ochrany osobních údajů, které s námi sdílíte.

Obecně platí, že můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste nám sdělili svoji totožnost nebo poskytli jakékoli osobní údaje.

Firma DIGI reality s.r.o. nepředá osobní údaje bez vašeho souhlasu jiným subjektům, které nejednají jejím jménem, s výjimkou případů, kdy takové předání vyžaduje zákon.

Veškeré informace, vložené k inzerátu považujeme za veřejné.

Osobní údaje můžeme přenášet přes hranice zemí po celém světě. A to v rámci firmy DIGI reality s.r.o. nebo prostřednictvím poskytovatelů služeb.

Rozhodnutí zda firmě DIGI reality s.r.o. sdělíte své osobní údaje je zcela na vás. My sdělení takových údajů nevyžadujeme, přístup na některé části webu však může být bez sdělení těchto údajů omezen.

Zabezpečení

Bezpečnosti vašich údajů věnujeme vysokou pozornost a vaše údaje jsou náležitě chráněna před neoprávněným přístupem nebo vyzrazením.

Cookies

Pro zabezpečení základní funkcionality webu a pro sledování marketingových a analytických ukazatelů můžeme na váš počítač ukládat drobné soubory zvané cookies.

Váš souhlas

Používáním tohoto serveru vyjadřujete svůj souhlas s těmito zásadami ochrany informací a se zpracováním osobních údajů firmou DIGI reality s.r.o. pro výše uvedené účely, stejně jako pro účely uvedené tam, kde firma na webu osobní údaje shromažďuje.

Pro zobrazovani a vyhodnocovani reklam je používán externí software, jehož podmínky používání jsou zde.

Svůj nesouhlas můžete vyjádřit nepoužíváním tohoto webu.